Besöksnäringen i Östersund omsätter en miljard

Besöksnäringen i Östersund omsätter en miljard

Under 2023 omsatte besöksnäringen i Östersund drygt en miljard kr, ett mål som sattes upp 2018 när en plan för utveckling av besöksnäringen togs fram.
Målbilden var då att besöksnäringen skulle omsätta en miljard, en ökning om 155 mkr. För att uppnå det omsättningsmålet krävdes flera parametrar:

– Ett ökat antal gästnätter (+ 14 % = + 60 000 nya kommersiella gästnätter behövde skapas, vilket krävde såväl ökad kapacitet samt förmåga att nyttja de delar av året där en kapacitetsökning var möjlig)
– Ökningen skulle ske med målet att behålla beläggningsgraden på samma nivå som 2018, dvs 66%
– En ökning av besökarnas genomsnittliga dygnsutlägg om 10%, från 580 kr/ dygn
– Vår gästnöjdhet skulle nå 4.4 på en 5-gradig skala, vilket innebar en medelbetygsökning med 0.1 per år.

I tillägg skulle platsvarumärket mätas regelbundet för att se hur utvecklingen av varumärket Östersund tett sig under perioden.

Nu visar en sammanställning från NordAnalys att målen uppnåtts.

Elisabeth Richardsson på Destination Östersund berättar:
– Pandemin såg länge ut att påverka möjligheten att nå målet och vi pratade om att skjuta fram målet till 2025. Desto mer glädjande kan vi nu konstatera att målet uppnåtts. Det visar att besöksnäringen i Östersund har varit och fortsatt är viktig för Östersunds utveckling. Inför 2024 reviderade vi ”Plan för besöksnäringen” och målet är att arbeta fram ett nytt underlag, i samverkan med besöksnäringen och Östersunds kommun inför 2025 och framåt.
Just nu jobbar vi med ett gediget hållbarhetsarbete och ser på hur detta kan jacka i tillväxtplaner, utvecklingsidéer och kommande målsättningar.

Lars Häreblad från NordAnalys säger: – Att mäta omsättningen av besöksnäringen är ingen ”exakt vetenskap”. Svårigheten ligger i att det inte entydigt går att definiera branschen och utgå från producentledet. Besöksmål, butiker, restauranger med mera har både lokalbefolkning och tillresta besökare som kunder. Därför får man använda en kombination av olika källor, och det krävs också ett visst mått av skattningar, då det inte finns tillgänglig data för alla parametrar. Men sammantaget ger den metod som använts (och som används i många olika sammanhang) en god tillförlitlighet.

Det är en rad av datakällor som ligger till grund för det slutliga resultatet

  • Kommersiella gästnätter (SCB) mäter antal övernattningar på hotell, stugby, vandrarhem och camping
  • Gästnätter (släkt&vänner) (2022/23), en ny urvalsundersökning där totalt 1575 hushåll i Östersund fått svar på frågor om övernattande vänner/släktingar
  • Gästundersökning (2023), där framförallt utläggstal har hämtats, men även som underlag för skattning av bl.a. dagsbesök
  • Logiintäkter (SCB), som komplement till gästundersökningen, men också som en indikator för förändringar mellan åren
  • Besöksstatistik från olika besöksmål, evenemang etc. som en indikator över förändringar mellan åren. Dessa uppgifter har legat till grund för beräkningar och antagande, vilka resulterat i följande, inkl. en jämförelse med 2019, året innan pandemin slog till och drastiskt ändrade alla förutsättningar.

454 000 kommersiella gästnätter (478 000 år 2019), -5%
851 000 övernattningar hos släkt/vänner (824 000 år 2019) +3%
89 000 övernattningar fritidshus/fri camping/övriga boendeformer (114 000 år 2019) -22%
Totalt 1 394 000 övernattningar (1 415 000 år 2019) -1%
101 000 dagsbesök (103 000 2019) -2%

Genomsnittligt dygnsutlägg för övernattande besökare 679 kr (606 kr år 2019) +12%
Genomsnittligt utlägg för dagsbesökare 686 kr (687 kr år 2019) -0%
Omsättning övernattande besökare 946 milj kr (858 milj kr år 2019) +10%
Omsättning dagsbesökare 69 milj kr (71 milj kr år 2019) -2%

Total omsättning 1 016 milj kr (928 milj kr år 2019) +9%

Omsättningen beräknas ge en total sysselsättningseffekt på motsvarande 1 134 årssysselsättningar, som en kombination av direkta och indirekta effekter.

För mer information:
Elisabeth Richardsson, Destination Östersund, 070-221 22 36
Lars Häreblad, NordAnalys, 070-342 80 10

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!