FÖRSTUDIE:

Anläggningar, evenemang och friluftsområden

Målet med förstudien är: 

1. Att genom utredning, intervjuer, kartläggning och analys samla kunskap om olika driftsformer och samarbetsformer för kommunala anläggningar som är centrala för besöksnäring och evenemang. Arbetet ska resultera i en rapport som besvarar utvalda frågeställningar samt en handlingsplan om hur förstudiens resultat tas vidare.
2. Att ta fram ett pilotförslag för hur några av Östersunds kommuns anläggningar/arenor skulle kunna ges en bättre kommersiell utvecklingspotential utan att tumma på det offentliga uppdraget. Förslaget sammanställs i en  kortare rapport.

Förstudiens aktiviteter innefattar omvärldsanalys, workshops och framtagande av förstudierapport, handlingsplan och pilotförslag.

 

Period:

November 2022 – februari 2023

Finansiering:

Projektet medfinansieras av Region Jämtland Härjedalen och Destination Östersund.

Mikael Jonsson
Kontaktperson

Bo Svensson
Förstudieledare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!