PROJEKT:

Bättre besöksnäring - Datadriven och hållbar utveckling

Projektets huvudmål är att stärka hållbar tillväxt och konkurrenskraft hos besöksnäringsföretag i och runt Östersund genom att utveckla och effektivisera deras tjänster och produkter.

Projektet innehåller följande tre delprojekt:

Förväntade långsiktiga effekter är att besöksnäringen i Östersund höjer sin kompetens för hur man både nyttjar och utvecklar sina verksamheter på ett effektivt och hållbart sätt.

Period:
September 2023 – december 2026

Projektets bidrag till Agenda 2030

Projektets aktiviteter handlar om att stötta företagen med datadriven affärs- och produktutveckling, att implementera ett internationellt ramverk för hållbar destinationsutveckling som möjliggör företagens inkludering i globala värdekedjor samt stärka företagens upplevelse- och evenemangsutveckling. Genom att stötta företag med arbete inom digitala tjänster och innovationsarbete med utgångspunkt i hållbarhet bidrar projektet till FN:s globala mål 9 mot mer hållbara industrier som möter framtida utmaningar samhället står
inför, nyttjande av teknologiska framsteg och innovation för att finna hållbara lösningar, samt bidra
till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. 


Projekt bidrar främst till delmålen:
 • 9.3 Underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader
  När företagen stärker sin förmåga att arbeta datadrivet samt med produktutveckling med fokus på internationell marknad, företagssamarbeten kring nya upplevelser och evenemang och hållbarhetsperspektiv möjliggörs deras integrering i nya värdekedjor och marknader. Att målgruppen ökar sin synlighet i internationella sammanhang stärker konkurrenskraft och tillväxtpotential som kan bidra till fler arbetstillfällen och att öka den sociala inkluderingen på arbetsmarknaden för personer med olika bakgrund, nationalitet, kön, funktionsvariation och ålder. Att arbeta med samtliga aspekter av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet blir centralt för att skapa attraktiva och jämställda produkter, tjänster och arbetsplatser.

 • 9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet 
  Genom att arbeta med ett internationellt ramverk som ger struktur och direkt koppling till samtliga hållbarhetsaspekter och målen i Agenda 2030 skapas en tydlig riktning för näringens möjlighet till att gemensamt kraftsamla och samarbeta för att lyfta goda arbetssätt, skapa förnyelse och integrera insikter från liknande destinationer nationellt och internationellt. Att projektet stöttar företagen att stärka sin konkurrenskraft, kompetens och effektiviserar resursanvändning med hjälp av datainsikter bidrar till att ställa om besöksnäringen i Östersundsregionen mot en ökad hållbarhet för både branschen och de flertalet aktörssektorer som ingår. Även samverkan mellan offentliga och privata aktörer ökar förutsättningarna för en hållbar utveckling tillsammans med andra
  industrier och branscher som går i linje med de ambitiösa hållbarhetsmålen på kommunal och
  regional nivå kopplat till Agenda 2030 och Parisavtalet.
 
 • 9.5 Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn
  9.C Tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla
  Genom att företagen stärker sin kapacitet att arbeta datadrivet med nya digitala tjänster och teknologier stärks deras tekniska kapacitet och innovationsförmåga samt tillgång till informationsteknik. Företagens förmåga att förstå nyttan med att arbeta med den typen av digitala tjänster stärks, vilket på sikt stimulerar möjlighet till egna FoU-investeringar inom datadrivna arbetssätt. Det bidrar även till ett effektivt nyttjande av målgruppens ekonomiska resurser och ökad förståelse
  för hållbara arbetsprocesser som bidrar till en positiv samhällsutveckling.
 
Möjliga målkonflikter
Framsteg för mål 9 kan ha en begränsande eller negativ påverkan på mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald. Insatser för en hållbar besöksnäring mot en internationell marknad/värdekedjor kan öka efterfrågan och behovet på energi, el och infrastruktur som påverkar ekosystem och biologisk mångfald negativt. Insatser för en digitaliserad näring ökar behovet på digital och teknisk utrustning som även det bidrar till användning av naturresurser och utsläpp. Genom det internationella ramverket och utvärdering av dess indikatorer kommer
med stor sannolikhet fler målkonflikter mellan agendans mål och delmål identifieras och kräva
analys för hur projektet och besöksnäringen i Östersundsregionen kan minimera negativ påverkan
och främja ekosystem och biologisk mångfald. Här kan benchmark mot andra internationella
destinationer inom ramverket och datainsikter som skapas vara till hjälp för att utvärdera och ställa
olika aspekter mot varandra.
 
 
Alla projekt i Regionalfondens programperioden 2021-2027 ska integrera hållbarhet och koppla an till de globala målen i Agenda 2030. Tillväxtverket och Region Jämtland Härjedalen ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning och att man gör en hållbarhetsanalys inför ansökan. Utgångpunkten är att hållbarhet bara kan uppnås när ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet samverkar och när målkonflikter hanteras.

Finansiering:

Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Destination Östersund.

Lina Lif
Projektledare

Joanna Gustafsson
Processledare delprojekt 2 och 3

Maja Bergstrand
Processledare delprojekt 1

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!