Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Vi arbetar för att göra Östersund till en av de attraktivaste platserna i Sverige att besöka, leva och verka i, både nu och för kommande generationer. Detta genom att bedriva platsbaserat ledarskap, vara adaptiva och innovativa.

Destination Östersund ska samla kunskap, kompetens och tillräckliga ekonomiska resurser för att driva den utveckling som gynnar företagets ägare, partnerföretag och en hållbar platsutveckling.

För att säkra struktur och kontinuerlig uppföljning används verktyg baserat på kriterier för hållbar turism och besöksnäring från Global Sustainable Tourism Council (GSTC), som i sin tur har direkt koppling till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

 
Under Organisation finns även vår Inköps- och upphandlingspolicy, Arbetsmiljöpolicy, Jämnställdhetspolicy, och Policy mot kränkande särbehandling.

Glocal Hero Östersund

Glocal Hero Östersund är ett sätt att uppmärksamma företag och personer inom besöksnäringen som gör bra saker med omtanke för vår plats och omvärld. Det synliggör de framsteg och goda exempel som är lokala för Östersund och som bidrar till de globala målen för hållbar utveckling. Genom att synliggöra goda exempel och initiativ så skapar vi en positiv rörelse som kan inspirera fler att vara hjältar i sitt eget sammanhang för en bättre framtid.

Symbolen består av vårt älskade Östersundshjärta, men med en jordglob integrerad som symboliserar både vår plats och vår planet.

Just nu är Glocal Hero Mission, vår värdegrund/code of conduct, under utveckling.

GDS-Index

Destination Östersund går 2024 med i den globala hållbarhetsrankingen Global Destination Sustainablity Index (GDSI) och tillhörande nätverk Global Destination Sustainability Movement (GDSM). Det innebär att Östersund kommer att utvärderas som hållbar destination och jämföras med ett 100-tal destinationer internationellt.

Indikatorerna som mäts i GDSI har direkt koppling till Agenda 2030, FN:s 17 globala utvecklingsmål, och den globala standarden för hållbar turism GSTC, och hjälper destinationer att systematisera sitt arbete genom mätning, erfarenhetsutbyte och benchmarking mot liknande destinationer runt om i världen.

Purple Flag-certifiering

Modellen har sitt ursprung i England med över 60 städer runt om i världen, varav ett 20-tal i Sverige, som arbetar med Purple Flag. Namnet ska ge associationer till kvälls- och nattljuset och vara en symbol för tryggare och bättre kvällsupplevelser. Det är den branschöverskridande medlemsorganisationen Svenska Stadskärnor som granskar och certifierar områden/städer i syfte att skapa tryggare, attraktivare och hållbarare miljöer.

2019 utsågs Östersund till Årets Stadskärna och året därpå startade Destination Östersund arbetet med Purple Flag. Effektmålen som sattes upp var att öka tryggheten i stadskärnan och dess närområde. Certifieringen gäller 2023-2026.

Rapport Purple Flag Östersund

Trivselvandring

Satsningen på trivselvandringar är en del i arbetet som Destination Östersund i samverkan med Östersunds kommun, Polisen, Länsförsäkringar, fastighetsägare och andra små som stora engagerade företag i staden gör inom ramen för den nationella certifieringen ”Purple Flag” där fokus bl a handlar om att skapa en trygg och säker stadskärna även under kvällstid för alla som vistas där.

2022 mottog vi utmärkelsen Årets nattvandringskommun.

Tillgänglighetsguiden

Ett samhälle utan hinder är ett inkluderande samhälle, och gör Östersund till attraktiv plats att bo och verka i. Vi hoppas att alla som bedriver näringsverksamhet i Östersund vill vara med och riva de hinder som finns i sina verksamheter och så att ännu fler kan ta del av allt vad Östersund har att erbjuda.

Tillgänglighetsguiden som PDF

 

Plan för besöksnäringen

Syftet med planen är att peka ut riktningen samt ge stöd och vägledning för de aktörer – kommunen, destinationsbolaget, företag med flera – som på olika nivåer arbetar med att utveckla besöksnäringen i Östersund.

Plan för Besöksnäringen 2019-2024

Reviderad 2024. Under 2024 pågår ett arbete för att skapa ett nytt underlag från 2025.

Pressmeddelande om att Östersund uppnått målen och omsatte drygt 1 miljard 2023. 

Joanna Gustafsson
Processledare hållbar platsutveckling

Lina Lif
Utvecklingsstrateg

Katarina Rhensbo
Administration/HR/IT

Hållbarhetsarbete och initiativ i Östersund

Viables Cities - klimatneutrala Östersund 2030

Östersund är en av 23 svenska städer som går före i klimatomställningen inom innovationsprogrammet Viable Cities. Östersund har undertecknat ett klimatkontrakt i samband med Viable Cities Day och är medlem i Klimatkommunerna. Genom partnerskap med olika aktörer och ett starkt fokus på hållbarhet strävar Östersund mot en grönare framtid.

För att uppnå målet om en klimatneutral och energieffektiv kommun till 2030 har Östersund fokuserat på följande områden:

  1. Mobilitet: Arbetar med att främja hållbara transportalternativ.
  2. Byggande: Utforskar möjligheter att använda snö för nedkylning av fastigheter.
  3. Stadsutveckling: Utvecklar hållbara stadsområden.
  4. Destination och evenemang: Strävar efter att arrangera evenemang med minimal miljöpåverkan.
  5. Cirkulära processer: Undersöker hur energianvändning kan optimeras i befintliga bostadsbestånd.

Omställningsarenan för klimatet

Ett forum för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Företag, lärosäten och offentliga verksamheter i Jämtlands län kraftsamlar genom att samarbeta, öka kunskap och utbyta erfarenheter. Detta för att snabba på och utöka omställningsarbetet, så att vi når våra klimatmål.

Kretsloppsparken

Östersund kommun har ett projekt för en Kretsloppspark – ett ställe där det du inte längre vill ha kan få ett nytt liv och bli återanvänt, återvunnet eller i sista hand faktiskt bli ett avfall. 

Våren 2024 startar projektet också upp flera pilotverksamheter. Syftet är att praktiskt testa delar av de verksamheter som planeras ingå i den färdiga kretsloppsparken men också som ett sätt att bjuda in till medborgardialog. Exempelvis testas Repair Café, materialbank och Loop – en cirkulär pop up-butik i stadskärnan.

EU:s första utsläppsfria byggarbetsplats

Förskolan Ottfjället i Östersund är EU:s första elektrifierade byggarbetsplats. Det är ett banbrytande projekt och Östersunds kommun samarbetar med Fossilfritt Sverige, Volvo Construction Equipment (Volvo CE) och Skanska.

Fritidsbanken

Fritidsbanken är ett slags bibliotek med fokus på sport- och friluftsprylar och låter människor låna utrustning i stället för att köpa helt nytt, vilket minskar både miljöpåverkan och kostnader. Här kan man kostnadsfritt låna utrustning för en aktiv fritid, Fritidsbanken är perfekt när en vill prova nya aktiviteter, eller när man använder utrustning vid få tillfällen.

Fossilfri konkurrenskraft

Samling Näringsliv tillsammans med Fossilfritt Sverige samlar i Jämtland och Härjedalen stora och små företag för att utveckla metoder för att minska och så småningom ta bort användningen av fossila bränslen. Det regionala arbetet sker inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och 22 branscher har tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft där det beskrivs hur de kan bli fossilfria eller klimatneutrala senast 2045.

UNESCO Creative City of Gastronomy

Östersund och Region Jämtland Härjedalen utsågs till UNESCO Creative City of Gastronomy eftersom vi jobbar aktivt och långsiktigt med småskaligt mathantverk. Här finns en stark tradition av att koppla samman mathantverket med vårt vackra kulturlandskap, vår rika kulturhistoria och vår rena natur. Andelen ekologiska jordbrukare och råvaruproducenter är dessutom hög i jämförelse med övriga Sverige.

Östersund Included

En satsning på sociala aktiviteter med lokala ambassadörer för alla som är nya i stan, vill prova något nytt eller helt enkelt vill lära känna nya människor. Syftet är att fler ska trivas och vilja stanna kvar i Östersund genom att göra det enklare att hitta sociala sammanhang. 

Longstay Östersund

Longstay är ett sätt för människor att stanna längre än den vanliga besökaren och testa på hur det är att bo, leva och verka på vår plats. För dig som vill komma och besöka Östersund med omnejd under en längre tid finns möjligheter att skapa en resa med boende, sammanhang och upplevelser som är just anpassade för det. 

Age-friendly cities and communities (WHO)

Östersunds kommun är medlem i Världshälso­organisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer och samhällen – AFCC (Age-friendly cities and communities). Nätverket består av över 1 400 städer/kommuner i mer än 50 länder runt om i världen.

Östersunds medlemskap i WHO-nätverket är ett långsiktigt utvecklingsarbete för att skapa en mer åldrandevänlig kommun.

CEMR-deklaration för jämställdhet

Östersunds kommun antog och skrev under den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå hösten 2019. Deklarationen har tagits fram av Council of European Municipalities and Regions (CEMR), som är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation, och är ett sätt för Östersunds kommun att offentligt ta ställning för en jämställd kommun. 

Östersund Staaren Pride

Östersund Staaren Pride är ett återkommande evenemang som har till syfte att göra Östersund och Jämtland Härjedalen till en bättre plats för alla att leva på. Veckans höjdpunkt är den färgglada paraden för mänskliga rättigheter och allas rätt att älska och vara den de vill.

Healthy Cities

Östersunds kommun ingår i nätverket Healthy Cities. Nätverkets mål är att stärka folkhälsoarbetet och att arbeta strategiskt för en jämlik folkhälsa och jämlika förutsättningar för hållbar utveckling.

DEMA - delaktighetsmetod för användbarhet

Delaktighetsmetoden för användbarhet – DEMA är resultatet av projektet ”Rätt från början” som handlar om hur Östersunds olika arenor och anläggningar ska göras mer tillgängliga för alla.

Välfärdsbiblioteket

På Välfärdsbiblioteket kan personer låna hem olika former av välfärdsteknik. Välfärdsteknik är (digital) teknik som kan bidra till ökad aktivitet, trygghet, självständighet och delaktighet. Exempel på produkter som finns för utlåning är, sensorlampor, ljud/hörselförstärkare, förstoringsglas med belysning, fjärrstyrda lampor, uttag med timer, robotdammsugare, läkemedelspåminnare med mera.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!