Strategiska dokument

Samling av lokala, regionala och nationella styrdokument för en hållbar utveckling av besöksnäringen


Lokala strategier och riktlinjer

Plan för besöksnäringen 2019-2023 i Östersunds kommun –  Syftet med planen är att peka ut riktningen samt ge stöd och vägledning för de aktörer – kommunen, destinationsbolaget, företag med flera – som på olika nivåer arbetar med att utveckla besöksnäringen.

Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt 2022-2026 i Östersunds kommunNäringslivsstrategin för Östersunds kommun ska bidra med att skapa bra förutsättningar för människor och företag som bor och verkar i Östersund. Strategin ska också bidra till att fler människor väljer att besöka, studera och flytta till Östersunds kommun och att fler företag, myndigheter och organisationer väljer att etablera sig här.

Klimatstrategi 2019-2023 och Klimatprogram 2030 –  Klimatprogram och strategi i Östersunds kommun.

Översiktsplan 2040 i Östersunds Kommun – Översiktsplanen är kommunens vision för framtiden.

Lista över långsiktiga och kortsiktiga styrdokument, policydokument och riktlinjer Östersunds kommun.


Regionala strategier och r
iktlinjer 

Jämtlands län 2050 – En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i – En gemensam målbild för Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen.

Program för SMART-specialisering i Jämtland Härjedalen 2021-2027 (område Upplevelser) – Region Jämtland Härjedalen.

Regional matstrategi och handlingsplan (2018) – Region Jämtland Härjedalen.

Energi- och klimatstrategi 2020-2030 Jämtlands län (2019) – Länsstyrelsen Jämtlands län.

Jämtland Härjedalen Turism: Vision 2030 (2016)Strategin arbetades fram för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen
i dialog med både offentliga och privata aktörer. Dess syfte är att vara ett stöd för alla aktörer med intresse i besöksnäringen.


Nationella strategier och riktlinjer

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030  – Regeringskansliet.

Nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring (2021) – Regeringskansliet.

Sveriges 16 miljökvalitetsmål – tips på vad företag kan göra på varje mål och sammankoppling med Agenda 2030.

Nationellt ramverk för vandringsleder (2022) – Visit Skåne.

Nationell strategi för naturturism (2018) – Naturturismföretagen.

Turism på annans mark – Naturturismföretagen. 

Allemansrätten – Visit Sweden.

Allemansrätten – Naturvårdsverket.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!