Strategiska dokument

Här hittar du lokala, regionala och nationella styrdokument för en hållbar utveckling. 

 

 Lokala styrdokument och riktlinjer

Plan för besöksnäringen 2019-2023 i Östersunds kommun –  Syftet med planen är att peka ut riktningen samt ge stöd och vägledning för de aktörer – kommunen, destinationsbolaget, företag med flera – som på olika nivåer arbetar med att utveckla besöksnäringen.

Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt 2022-2026 i Östersunds Kommun 

Näringslivsstrategin i Östersunds Kommun ska bidra med att skapa bra förutsättningar för människor och företag som bor och verkar i Östersund. Strategin ska också bidra till att fler människor väljer att besöka, studera och flytta till Östersunds kommun och att fler företag, myndigheter och organisationer väljer att etablera sig i kommunen.

Klimatstrategi 2019-2023 och Klimatprogram 2030 –  Klimatprogram och strategi i Östersunds kommun.

Översiktsplan 2040 i Östersunds Kommun – Var vill vi vara 2040 ? Översiktsplanen är kommunens vision för framtiden.

Lista över långsiktiga och kortsiktiga styrdokument, policydokument och riktlinjer – Östersunds Kommun

Regionala Strategier och Riktlinjer 

RUS: Jämtlands län 2050 – En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i – En gemensam målbild för Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen.

Program för SMART-specialisering i Jämtland Härjedalen 2021-2027 (område Upplevelser) – Region Jämtland Härjedalen

Energi- och klimatstrategi 2020-2030 Jämtlands län (2019) – Länsstyrelsen Jämtlands län

Regional matstrategi och handlingsplan (2018) – Region Jämtland Härjedalen

JHT Vision 2030Strategin har arbetats fram för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen
i dialog med både offentliga och privata aktörer. Dess syfte är att vara ett
stöd för alla aktörer med intresse i besöksnäringen.

Nationella strategier och riktlinjer

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030  – Regeringskansliet

Sveriges 16 miljökvalitetsmål – tips på vad företag kan göra på varje mål och sammankoppling med Agenda 2030 – Sveriges miljömål

Nationell strategi för naturturism (2018) – Naturturismföretagen

Nationellt ramverk för vandringsleder (2022 )– Visit Skåne

Allemansrätten – Visit Sweden 
Allemansrätten – Naturvårdsverket
Turism på annans mark – Naturturismföretagen 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Våra åtgärder