Återstart och Platsutveckling

Kommunstyrelsen i Östersund beslutade på sitt möte den 7 december 2021 att bevilja Destination Östersund extra projektmedel för 3 olika delområden under de kommande åren.

1. Återstart och hållbar platsutveckling i Östersund 2022/23
Innan Coronapandemin ökade besöksnäringen i hela Sverige och Östersund låg i takt med övriga riket. Stora evenemang som t ex Skidskytte-VM bidrog till den positiva utvecklingen både i omsättning inom besöksnäringen och antalet gästnätter. Det finns sedan några år en vikande trend gällande besökarnas nöjdhet i de gästundersökningar som genomförs. Besökarna har bland annat uttryckt att besöksmålen i Östersund inte utvecklas och att inga nya besöksanledningar har tillkommit under de senaste åren.

Under Coronapandemin genomfördes inga stora evenemang, gränsen mot Norge var stängd och Östersund, vars norska gästnätter stod för 22 % av alla kommersiella gästnätter, lyckades inte locka tillräckligt med andra besökare för att täcka tappet inom boende, handel, restaurang och aktivitets/eventbolag. Detta till skillnad mot fjälldestinationerna i Jämtland som har gått bra under pandemin.

Destination Östersund ser därför ett stort behov av att utveckla en mer konkurrenskraftig och hållbar destination. Med projektet ”Återstart och hållbar platsutveckling” kommer vi att ta fram nya mål, se över utvecklingsområden för att hitta fler ben att stå på som exempelvis hitta nya målgrupper, produktutveckling och platsutveckling.

Syftet är att återstarta de satsningar som planerades innan pandemin samt addera nya för att skapa återhämtning av näringslivet på destinationen samt på sikt bidra till ökad tillväxt.

Projektet genomförs under 2022 och 2023 och är indelat i sex delområden som delar på en summa om 9 495 000:
– Målgrupper, utveckling av nya och befintliga målgrupper.
– Digitalisering –
– Klimatsmart Destination
– Platser på platsen
– Marknadsföring
– Evenemangssamordning och koordinering

Östersunds kommun har beslutat att bidra finansiellt till projektet, som dessutom grundar sig i den näringslivsstrategi för hållbar tillväxt som beslutades i slutet av september i år. I den strategin finns fem olika utvecklingsområden där område ”företagande och arbete i omställning” handlar om att med olika insatser stärka platsen Östersund.
Destination Östersund, som ägs av näringslivet, lägger även egna resurser i ”Återstart och hållbar platsutveckling”.

2. Platsutveckling Stadskärnan t o m 2024
Precis som tidigare år har kommunstyrelsen beviljat Destination Östersund 1 500 000 kr/ år för platsutveckling av Stadskärnan t o m 2024
Vilka satsningar som ska genomföras varje år tas fram i dialog med styrgruppen Framtidens Stadskärna, där både kommunen och näringslivet har representanter. Några exempel på aktiviteter kan vara: Färgstänk (konstsatsning i stadskärnan), utsmyckning och tematisering av stadskärnan sommar och vinter, event som Halloween, Vårkväll, Gregorie marknad, Vårkväll och Tomtenatta.

3. Snow Heart Arena & Vinterbelysning t o m 2024
Destination Östersund beviljades även 550 000 kr/år för satsningen av  “Snow Heart Arena” och vinterbelysningen.
Varje vinter kommer vi att snölägga Stortorget och skapa en evenemangs- och aktivitetsarena.
Destination Östersund kommer också att investera i belysning samt hanteringen av upp och ner monteringen av Vinterbelysning i Östersund.

De satsningar som genomförs ska som vanligt återrapporteras till Östersunds kommun. Inom ramen för de beviljade medlen ska även en extern utvärderare löpande utvärdera projekten.

För mer information kontakta: Mikael Jonsson, VD Destination Östersund

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!