Östersund deltar i världsrankning för hållbar destinationsutveckling

Destination Östersund går 2024 med i den globala hållbarhetsrankingen Global Destination Sustainablity Index (GDSI) och tillhörande nätverk Global Destination Sustainability Movement (GDSM). Det innebär att Östersund kommer att utvärderas som hållbar destination och jämföras med ett 100-tal destinationer internationellt. Östersund deltar för första gången i mätningen, vilket är en del av en kraftsamling som leds av Destination Östersund där flera insatser ska driva på utvecklingen mot en mer hållbar besöksnäring och plats för boende, näringsliv och besökande.

En röd tråd i hållbarhetsarbetet
Östersund har på flera sätt kommit långt i satsningar kring hållbar utveckling och flera ambitiösa mål finns vad gäller bland annat miljö och klimat som satts upp av både näringsliv och offentlig sektor. Östersund ska vara klimatneutral, energieffektiv och fossilfri till 2030 och inom besöksnäringen finns många goda initiativ hos både evenemangsarrangörer, boendeanläggningar, handel och inkluderande satsningar på tillgänglighet och parasport som redan profilerat Östersund inom både miljömässig och social hållbarhet.

– För att komma ännu längre i arbetet med en hållbar utveckling av besöksnäringen ser vi behov av ett gemensamt strategiskt arbete där vi drar åt samma håll. Att använda ett ramverk för hållbar destinationsutveckling har på andra destinationer visat sig vara ett effektivt verktyg för att skapa en röd tråd och struktur i hållbarhetsarbetet. Nu vill vi testa vad det kan göra för Östersund, berättar Joanna Gustafsson, processledare för hållbar utveckling hos Destination Östersund.

Efter att ha jämfört ett antal ramverk föll valet på GDS-Index – ett ramverk som redan används av ett flertal nordiska destinationer, däribland Göteborg som i flera år toppat mätningen och utnämnts till världens mest hållbara destination. Indikatorerna som mäts i GDSI har direkt koppling till Agenda 2030, FN:s 17 globala utvecklingsmål, och hjälper destinationer att systematisera sitt arbete genom mätning, erfarenhetsutbyte och benchmarking mot liknande destinationer runt om i världen.

“We are happy to welcome Östersund to the GDS-family and share the journey together” – Inge Krogh Larsen, Changemaker and Relationship Manager for the Nordics.

Flera syften med mätningen
Under perioden mars-maj kommer destinationsbolagets personal leda ett insamlingsarbete för att sammanställa dokumentation för ett 70-tal indikatorer som kriterierna består av. Mätpunkterna som berör både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet kommer registreras i ett digitalt system och poängsätts samt utvärderas av granskare från GDSI. Till hösten lanseras resultatet där det framgår vilken plats Östersund tar i den globala rankningen, vilka områden vi är starka på och vad som kan förbättras. Därefter tas ett beslut om Östersund ska ingå ytterligare ett år.

– Syftet med att vi testar i år är dels att se om deltagandet i GDS-Index kan vara ett utvecklingsverktyg för Östersunds besöksnäring samtidigt som vi vill undersöka i vilken mån det bidrar till att positionera Östersund internationellt som en hållbar destination och evenemangsstad. Får Östersund en bra placering kan företag dra nytta av det i egen kommunikation och dialog med den allt större målgruppen medvetna besökare och för att hitta nya samarbeten med internationella turoperatörer, media eller evenemang, förklarar Joanna Gustafsson.

– Hållbarhet är en väldigt viktig del av Östersunds platsvarumärke och bidrar till vår attraktionskraft för boende, besökare, inflyttare, företagsetableringar och evenemang. Eftersom besöksnäringen och evenemang är centrala för Östersund som destination innebär GDSI en fin möjlighet att mäta oss mot andra och synliggöra vårt ambitiösa hållbarhetsarbete, säger Caroline Hilldahl, projektledare Klimatneutrala Östersund 2030 på Östersund kommun.

Glocal hero Östersund
Att delta i ramverkets nätverk och ranking är en del av en kraftsamling kring hållbar platsutveckling, det som Destinationsbolaget nu även lanserar under begreppet ”Glocal hero”. Olika initiativ kopplat till hållbarhet kommer framöver samlas under begreppet som bygger vidare på det redan inarbetade Local hero-begreppet som idag används för Destination Östersunds partnerskap.

– Hållbarhet kommer inifrån och hållbar utveckling handlar om att ständigt förbättra sitt utgångsläge. Att gå med i GDSI är bara ett steg av flera, men budskapet är att det vi gör lokalt i Östersund har en global påverkan och vi kan alla vara hjältar i vårt eget sammanhang, avslutar Joanna Gustafsson.

Kontakt:
Joanna Gustafsson, Processledare för hållbar destinationsutveckling Destination Östersund, 079-585 19 62

Det kommande arbetet med ramverket är en del av projektet Bättre besöksnäring – Datadriven och hållbar utveckling som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!